Nákupný košík
0 položiek
 
Top produkty
 

OBCHODNÉ PODMIENKY

KUPUJÚCI - ZÁKAZNÍK

 • Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční záväznú objednávku z ponuky na www.kikulienka.sk
 • Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje prevádzkovateľa s požiadavkou, aby jej prevádzkovateľ vyhotovil výrobok, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy takéhoto výrobku.
 • Použitím webových stránok internetového obchodu prevádzkovateľa a odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky.
 • Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

PREVÁDZKOVATEĽ - PREDÁVAJÚCI

Ing. Roman Ďurina

Kukučínova 998

02401  Kysucké Nové Mesto

IČO: 40523594

DIČ: 1047477057

IČ DPH: SK 1047477057

Tel: 0948460770

E-mail: kikulienka@kikulienka.sk

Číslo účtu : Tatra banka a.s.,  2626822371 / 1100

OBJEDNÁVKA

 • Kupujúci môže objednávať  tovar  prostredníctvom:
-    nákupného košíka na www.kikulienka.sk
-  e-mailom
-  písomnou objednávkou
 • Odoslaním, resp. zadaním objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
 • Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.
 • Oznámenie o prijatí Vašej on-line objednávky sa nepokladá za záväzné.
  Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie objednávky predávajúcim a to buď telefonicky alebo e-mailom, po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru.

Minimálna hodnota objednávky je 6,0 Eur bez poštovného!!!

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

 • Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho:

-  je možné kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením a to bez udania dôvodu.

-  po záväznom potvrdení je možné stornovať objednávku v prípade ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

- objednávku je kupujúci oprávnený stornovať na základe písomnej žiadosti zaslanej na e-mail: kikulienka@kikulienka.sk a to maximálne do dvoch hodín od záväzného potvrdenia objednávky. Po uplynutí dvoch hodín od záväzného potvrdenia objednávky je kupujúci oprávnený objednávku zrušiť, len so súhlasom predávajúceho.

- predávajúci si vyhradzuje právo na náhradu vynaložených nákladov, ktoré zahŕňajú napr. balné, poštovné za odoslanú zásielku atď. Neprevzatím objednaného tovaru a nezaplatením zaňho porušujete  platnú kúpnu zmluvu a obchodný zákonník.

 

 • Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho:

-  objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-mail, telefón, atď.)

- požadovaný tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci časť alebo celú sumu ceny tovaru zaplatil, predávajúci mu uhradenú sumu vráti - prevedie na účet, alebo zašle na adresu do 15-tich kalendárnych dní.

DODACIE PODMIENKY

 • Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-7 pracovných dní od pripísania čiastky na náš účet  vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.
 • Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho.
 • Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad - faktúru.
 • Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné túto skutočnosť nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. V prípade, že kupujúci zistí pri rozbalení výrobku zjavné vady alebo chýbajúce časti tovaru, nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať.
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom a tiež za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom.
 • Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

STAV OBJEDNÁVKY

 • Aktuálne informácie o Vašej objednávke sa dozviete pri každom zmene stavu Vašej objednávky. Po zmene stavu dostanete informačný e-mail o zmene stavu objednávky.

 

POŠTOVNÉ a BALNÉ


SLOVENSKÁ POŠTA

 

PREVODOM  NA ÚČET:

Listová zásielka do 1 kg 3,00 €
Balík do 1 - 2 kg 4,00 €
Balík od 2 - 5 kg 4,50 €
Balík od 5 - 10 kg 5,50 €

Osobný odber (prevodom na účet)

  0,00 €

 

DOBIERKA:

 

 

Listová zásielka do 1 kg 4,00 €
Balík do 1 - 2 kg 5,00 €
Balík od 2 - 5 kg 5,50 €
Balík od 5 - 10 kg 6,50 €

 

Dobierkou:
Tovar Vám pošleme a zaplatíte až pri doručení.

Bankovým prevodom na účet
Tovar Vám pošleme po pripísaní platby na našom účte. Pre správnu identifikáciu platby je potrebné ako variabilný symbol vyplniť číslo Vašej faktúry.

CENY

 • Prevádzkovateľ  je platcom DPH.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu  cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.

ZÁRUKA

 • Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.
 • Oprávnenie na záruku zaniká pri prirodzenom alebo nadmernom mechanickom opotrebení a mechanickom poškodení výrobku, znečistením  tovaru, alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok.

REKLAMÁCIE

 • Reklamáciu je kupujúci povinný uplatňovať výhradne písomnou formou a to e-mailom. V reklamácii kupujúci uvedie číslo objednávky, číslo faktúry, názov reklamovaného výrobku, presný opis poškodenia, respektíve popis závady a pokiaľ je možné i fotodokumentáciu.
 • Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný produkt vrátane dokladu o zaplatení – faktúry.
 • Reklamovaný produkt (resp. tovar na výmenu, alebo vrátenie tovaru) je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení. Poznámka: odosielajte v poistenej obálke (dostať kúpiť na každej pošte) bezpečne zabalený (napr. v bublinkovej fólii, alebo krabičke) na našu adresu, no nie na dobierku!
 • Reklamácie sa vybavujú spravidla do 14 dní, no max. do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou.
 • Za prípadnú stratu, alebo poškodenie poštou nenesieme zodpovednosť!
 • Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté prevádzkovateľovi prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Prevádzkovateľ bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu, v súlade so zákonom číslo 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť  písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke  www.kikulienka.sk

Tieto obchodné podmienky sú platné od 31.1.2015 a plne nahrádzajú predchádzajúce obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.